• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Hải sâm đông cô sốt dầu hào ................................... 320.000 VND
 
Hải sâm vú sốt tương bào ngư ................................ 250.000 VND
                                                                                           400.000 VND
 
Hải sâm chân ngỗng sốt tương bào ngư ............. 300.000 VND
 
Hải sâm bóng cá tươi hầm chân ngỗng ............... 450.000 VND
 
Hải sâm vú gân nai sốt tương bào ngư.... 330.000 VND/ con nhỏ
                                                                             490.000 VND/ con lớn