• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Bồ câu tiềm đông trùng thảo .......... 280.000 VND/phần
 
Bóng cá tươi gà ác tiềm dừa .......... 390.000 VND/phần
 
Gà tiềm nhân sâm ............................ 480.000 VND/thố
 
Đông trùng thảo ốc biển tiềm gà ... 480.000 VND/phần
                                                             1.200.000 VND/phần
 
Đông trùng thảo gà tiềm baba ....... 550.000 VND/phần
                                                             1.350.000 VND/phần