• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Larue Export (chai & lon) .................................................... 15.000 VND
 
Tiger Crystal (chai) ............................................................... 22.000 VND
 
Budweiser (chai & lon) ........................................................ 33.000 VND
 
Heineken (chai & lon) .......................................................... 24.000 VND
 
Heineken Paris (chai) .......................................................... 32.000 VND
 
Asahi (chai & lon) ................................................................. 35.000 VND
 
Corona Mexico (chai) .......................................................... 60.000 VND
 
Chimay red (chai) ................................................................. 190.000 VND
 
Chimay blue (chai) ............................................................... 190.000 VND
 
St. Sebastiaan dark ( BELGIUM ) ( Chai sứ )................... 320.000 VND
 
St. Paul double ( BELGIUM ) ( Chai sứ ) .......................... 320.000 VND
 
La Trappe Quadrupel ( Netherlands ) ( Chai sứ ) ........ 320.000 VND