• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Remy Martin V.S.O.P 350 ............................. 900.000 VND
 
Remy Martin V.S.O.P .................................... 1.350.000 VND
 
Remy Martin X.O .......................................... 3.300.000 VND
 
Hennessy V.S.O.P 350 ................................ 950.000 VND
 
Hennessy V.S.O.P ....................................... 1.650.000 VND
 
Hennessy X.O ............................................. 6.000.000 VND
 
Martell V.S.O.P 350 .................................... 1.000.000 VND
 
Martell V.S.O.P ........................................... 1.600.000 VND
 
Martell X.O ................................................. 6.000.000 VND
 
Martell Cordon Blue ................................. 4.500.000 VND