• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Johnnie walker red label .............................. 550.000 VND
 
Johnnie walker black label ........................... 800.000 VND
 
Johnnie walker gold label ............................ 1.200.000 VND
 
Johnnie walker blue label ............................ 3.600.000 VND
 
Chivas Regal 12 ............................................. 900.000 VND
 
Chivas Regal 18 ............................................. 1.800.000 VND
 
Chivas Regal 18 ( 1 lít ) ................................. 2.350.000 VND
 
Chivas Regal 21 ............................................. 2.900.000 VND
 
Chivas Regal 25 ............................................. 6.800.000 VND
 
Chivas Regal 38 ............................................. 15.000.000 VND
 
Ballantine 12 .................................................. 900.000 VND
 
Ballantine 17 .................................................. 1.600.000 VND
 
Ballantine 21 ................................................. 2.000.000 VND
 
Ballantine 30 ................................................. 5.900.000 VND
 
Ballantine limited ......................................... 3.800.000 VND